logo
. . .

S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Sarjana (S1)

S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir
  • Ka Prodi Dr. Pathur Rahman M.Ag
  • NIP 197309292007011012
  • Jenjang Sarjana (S1)
  • Gelar Prodi S.Ag.
  • Rumpun Pendidikan Sarjana Agama
  • Akreditasi A
Mahasiswa Aktif
Statistik Prodi
No Tahun Akademik Jumlah Mhs
Aktif
1 20181 432
2 20182 386
3 20191 427
4 20192 389
5 20201 461
6 20202 436
7 20211 500
No NIDN Nama
1 2013067802 DEDDY ILYAS
2 2001097102 HALIMATUSSADIYAH
3 2002047202 JOHN SUPRIYANTO
4 2010028203 MUHAMAD ARPAH NURHAYAT
5 2009017403 SRI ALIYAH
6 2001017006 LUKMAN NUL HAKIM
7 2028078602 H. MUHAMMAD JALIL
8 2004106503 KAMARUDDIN
9 2026018701 ANGGI WAHYU ARI
10 2003049301 EKO ZULFIKAR
11 2005058505 MUHAMAD TAKRIP
12 2004069002 MUHAMMAD GHAZALI
13 2008089304 LILI KAINA
14 2005107904 ABDUL KHER